Uppdrag och aktiviteter

2012 fick Nka i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla ett nationellt kunskapsstöd som vänder sig till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Uppdraget var tidsbegränsat till perioden 2012-2014, och målet var bland annat att skapa en nationell överblick, samla in och sprida kunskap, stödja utvecklingsarbeten, bidra till högre kvalitet i vården och omsorgen, samt ta del av internationella erfarenheter.

En rad aktiviteter har genomförts inom ramen för uppdraget. Bland annat har en kunskapsöversikt tagits fram. Den fokuserar på stöd till anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa. Ytterligare aktiviteter är en interaktiv webbplats, nyhetsbrev, filmreportage, broschyrer, inspirationsmaterial, regionala mötesdagar, konferenser och workshops. Därtill har en högskoleutbildning på 7,5 poäng genomförts hösten 2014 för anhöriga och personal inom vård och omsorg.

För att utveckla stöd har Nka även använt sig av blandade lärande nätverk. Det är en modell där många olika grupper på en ort kommer till tals, till exempel anhöriga, vård- och omsorgspersonal, chefer och politiker. Under perioden har två nationella nätverk genomförts inom området psykisk ohälsa. Sammanlagt har 18 orter medverkat.

Det formella uppdraget från Socialdepartementet avslutades i december 2014. Nka fortsätter dock sitt arbete inom området anhöriga och psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad 2021-01-14 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson