Barn som anhöriga

Uppdrag

Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

Nka:s arbete med Barn som anhöriga sker på uppdrag av regeringen och ska bidra till sådant stöd att anhörigas svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. Nka har ett nära samarbete med Socialstyrelsen.

Relaterade länkar om Barn som anhöriga

Socialstyrelsen stöd till barn som är anhöriga

Kunskapsguiden tema barn som anhöriga

Folkhälsomyndigheten psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL barn och unga inom socialtjänsten

Faktablad om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer